01/07/2022

Đà nẵng: UBND thành phố Đà Nẵng ủy quyền cho Giám đốc Sở TN&MT thành phố phê duyệt một số thủ tục liên quan đến môi trường

Ngày 23/6/2022, UBND thành phố ban hành Quyết định 1686/QĐ-UBND về việc ủy quyền phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

Theo đó, UBND thành phố ủy quyền cho Giám đốc Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đúng các nội dung được ủy quyền theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền. Tổng hợp số liệu và báo cáo định kỳ đến UBND thành phố về thực hiện các nội dung được ủy quyền trước 31/12 hằng năm.

Cùng ngày, UBND thành phố ban hành Quyết định 1685/QĐ-UBND về ủy quyền thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường, cấp, cấp đổi, cấp điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường.

Theo đó, UBND thành phố ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố thuộc thẩm quyền phê duyệt, cấp phép của UBND thành phố (trừ các dự án đầu tư được UBND thành phố ủy quyền cho Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghệ Đà Nẵng thực hiện. Cụ thể, thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư quy định tại Khoản 3 Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường. Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với các dự án, cơ sở khai thác khoáng sản quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Cấp, cấp đổi, cấp điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường đối với các đối tượng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đúng các nội dung được ủy quyền, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố và trước pháp luật về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền. Tổng hợp số liệu và báo cáo định kỳ đến UBND thành phố về thực hiện các nội dung được ủy quyền tại Quyết định này trước 31/10 hằng năm. Rà soát, tham mưu điều chỉnh về trình tự, thủ tục, biểu mẫu và các nội dung khác liên quan đến thủ tục hành chính đối với nhiệm vụ được ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền kể từ ngày các Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2026.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và môi trường – 30/06/2022

Chia sẻ
Quan tâm
×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Đăng ký hội viên miễn phí