Dịch vụ

Trang chủ / Dịch vụ

Dịch vụ kiểm toán môi trường 

 

Mục đích


E&H cung cấp Dịch vụ Kiểm toán môi trường:

=> Giúp đánh giá hiện trạng tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường và tránh những vi phạm không đáng có

=> Giúp doanh nghiệp chủ động phòng ngừa rủi ro, sự cố môi trường và áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm phát thải ra môi trường trong quá trình hoạt động.

=> Giúp doanh nghiệp đánh giá sự phù hợp và hiệu quả của các công nghệ xử lý chất thải đang áp dụng

=> Sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên và năng lượng

 


 Lĩnh vực kiểm toán 

 

1. Đánh giá sự tuân thủ yêu cầu luật

2. Đánh giá sử dụng tài nguyên nước

3. Đánh giá nguồn nguyên vật liệu

4. Đánh giá phát sinh chất thải

5. Đánh giá sử dụng năng lượng

6. Đánh giá công tác an toàn vệ sinh lao động

7. Đánh giá an toàn hóa chất

8. Đánh giá công tác phòng cháy chữa cháy

 


 Quy trình kiểm toán

 

  

TRƯỚC KIỂM TOÁN 

  • Chuẩn bị một danh sách các mục kiểm toán cho một cơ sở sản xuất / nhà máy dựa trên những yêu cầu cụ thể của khách hàng.
  • Yêu cầu khách hàng điền hoặc trả lời theo danh mục này.
  • Làm rõ các vấn đề kiểm toán dựa trên câu trả lời từ khách hàng.
 

KIỂM TOÁN

  • Kiểm tra các tài liệu pháp lý bao gồm một số giấy phép cho ĐTM, nước thải và chất thải nguy hại.
  • Tiến hành tham quan hiện trường để kiểm tra hiện trạng tuân thủ các quy định về môi trường, như quản lý hóa chất, xử lý nước thải và quản lý chất thải nguy hại.
  • Tổ chức một cuộc họp tổng kết sau khi kết thúc quá trình kiểm toán.

    Ở đây, chúng tôi sẽ chuẩn bị tài liệu để trình bày các điểm mà doanh nghiệp không tuân thủ, phương pháp khắc phục và các điểm tích cực đối với môi trường.

 
SAU KIỂM TOÁN

    Soạn thảo báo cáo kiểm toán cuối cùng, bao gồm các nội dung sau đây:

  • Hiện trạng công trình bảo vệ môi trường và tình hình tuân thủ các quy định môi trường.
  • Báo cáo kết quả, góp ý và đề xuất.
  • Kế hoạch và giải pháp khắc phục những thiếu sót.

 


 Trình tự thực hiện kiểm toán:

 

Ngày 1

 Ngày 2 
09:00 - 09:30Khai mạc cuộc họp 09:00 - 09:30Khai mạc cuộc họp
09:30 - 12:00Kiểm tra tài liệu 09:30 - 12:00Chuẩn bị tài liệu thuyết trình
12:00 - 13:00Nghỉ giải lao 12:00 - 13:00Nghỉ giải lao
13:00 - 16:00Tham quan hiện trường và lấy mẫu (nếu có) 13:00 - 16:00

Tham quan hiện trường (nếu có), trình bày báo cáo và thảo luận 

16:00 - 17:00Họp tóm tắt ngày 1 16:00 - 17:00

Họp tổng kết

 


 Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.

 

Đăng ký Hội viên miễn phí