19/11/2020
EH202011-03

Quản lý chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy - những quy định mới

Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 ngày 30/12/2019 của vụ quản lý chất lượng môi trường – Tổng cục môi trường về nội dung kế hoạch thực hiện công ước Stockholm: “thực hiện nghiên cứu và rà soát một số quy định của Công ước Stockholm các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP),2001 để nội luật hóa những quy định này trong dự thảo sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường 2014 nhằm quản lý và kiểm soát tác hại và rủi ro từ các chất POP đến môi trường và sức khỏe con người”. Do đó, ngày 17/11/2020 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được quốc hội thông qua (Điều 69, Mục 3, Chương V) quy định về Bảo vệ môi trường trong quản lý chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy.

Vui lòng Đăng nhập (tài khoản GOLD/PLATINUM) để xem nội dung đầy đủ
×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Đăng ký hội viên miễn phí