01/09/2021 16

EH202108-01

Ngày 8 tháng 7 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam công bố dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về nước thải công nghiệp (sau đây gọi tắt là dự thảo). Dự thảo này là bản tổng hợp quy định, sửa đổi các quy chuẩn quốc gia liên quan về nước thải công nghiệp và sẽ thay thế hàng loạt các QCVN liên quan gồm: QCVN 25:2009/BTNMT (về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn, QCVN 28:2010/BTNMT (về nước thải y tế), QCVN 29:2010/BTNMT (về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu), QCVN 01-MT:2015/BTNMT (về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên), QCVN 11-MT:2015/BTNMT (về nước thải chế biến thủy sản), QCVN 12-MT: 2015/BTNMT (về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy), QCVN 13-MT:2015/BTNMT (về nước thải công nghiệp dệt nhuộm ), QCVN 60-MT:2015/BTNMT (về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu), QCVN 63:2017/BTNMT (về nước thải chế biến tinh bột sắn), QCVN 52:2017/BTNMT (nước thải công nghiệp sản xuất thép), QCVN 40:2011 (về nước thải công nghiệp). Dự thảo hiện đang được lấy ý kiến góp ý.

Văn bản dự thảo quy chuẩn kỹ thuật này có thể được tải xuống từ URL sau:

16/08/2021 10

Ngày 8 tháng 7 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam công bố dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về nước thải công nghiệp (sau đây gọi tắt là dự thảo). Dự thảo hiện đang được lấy ý kiến góp ý và sẽ thay thế QCVN 14:2008/BTNMT về nước thải sinh hoạt.

Văn bản dự thảo quy chuẩn kỹ thuật này có thể được tải xuống từ URL sau:

https://monre.gov.vn/VanBan/Lists/VBDuThao/Attachments/267/20210708%20QCVN%20Nuoc%20thai%20sinh%20hoat,%20do%20thi.pdf

Phạm vi và đối tượng

- Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị khi xả thải ra nguồn tiếp nhận nước thải.

- Đối tượng áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động xả nước thải sinh hoạt, nước thải đô thị ra nguồn tiếp nhận nước thải. Nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong đô thị, khu dân cư tập trung khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của đô thị, khu dân cư tập trung phải đáp ứng quy định của chủ đầu tư quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung...

09/08/2021 13

EH202108-02

Luật bảo vệ môi trường số 72/2021/QH14 ban hành ngày 17/11/2020 đã quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn. Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Nghị định về nội dung này. Dự thảo Nghị định đang trong thời gian lấy ý kiến để Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện trình Chính phủ. Quy định này được Chính phủ ban hành sẽ giải quyết, xử lý các vấn đề đặt ra từ thực trạng, yêu cầu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, cũng như thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính từ nay đến năm 2030.

Dự thảo nghị định quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn

Nghị định của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn sẽ quy định chi tiết các Điều 91 (giảm nhẹ phát thải khí nhà kính), 92 (Bảo vệ tầng ô-dôn) và 139 (Tổ chức và phát triển thị trường các-bon) của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Theo dự thảo, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo lộ trình bắt buộc của Việt Nam đến năm 2030 phải đạt mức tối thiểu 9%, khuyến khích điều chỉnh tối đa đến 27% nếu có hỗ trợ quốc tế. Mức giảm nhẹ trên được phân cho các lĩnh vực chính gây phát thải chính gồm: năng lượng (bao gồm cả năng lượng trong giao thông vận tải), nông nghiệp, sử dụng đất và lâm nghiệp, quản lý chất thải, các quá trình công nghiệp.

Tham khảo Dự thảo nghị định tại:

09/07/2021 65

Ngày 9/7/2021, Cổng thông tin điện tử Bộ công thương đăng tải Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi từ các tổ chức, cá nhân.

08/07/2021 52

Ngày 08 tháng 07 năm 2021, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với các đơn vị và chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan triển khai xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về bụi, khí thải công nghiệp được ban hành theo Thông tư số ……/2021/TT-BTNMT ngày……tháng……năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải khí thải.

01/07/2021 46

Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã quy định các cơ chế bảo đảm việc thực hiện trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì thải bỏ của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu này một cách bắt buộc. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường đã quy định đầy đủ cơ chế để bảo đảm việc thực hiện trách nhiệm tái chế, xử lý của nhà sản xuất được hiệu quả, tạo ra lợi ích to lớn cho cả doanh nghiệp, xã hội, môi trường. Cơ chế trong dự thảo Nghị định có một số điểm đáng chú ý sau:

20/06/2021 44

Tại Việt Nam, cùng với sự tăng trưởng của các ngành công nghiệp, nhu cầu nguồn nguyên vật liệu, năng lượng luôn ở mức cao để sản xuất hàng hóa phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu đã làm gia tăng lượng phát sinh chất thải gây sức ép lớn về ô nhiễm môi trường.

Việc xử lý chất thải của một số doanh nghiệp không đúng quy trình, quy định, một số trường hợp doanh nghiệp đã chôn hàng ngàn tấn chất thải xuống dưới lòng đất nhằm giảm chi phí xử lý. Tại nhiều địa phương chưa có cơ sở xử lý chất thải tập trung hoặc đã có nhưng không xử lý được toàn bộ các loại chất thải phải thu gom và vận chuyển sang địa phương khác. Đây cũng là nguy cơ gây ô nhiễm môi trường phát sinh trong quá trình vận chuyển, phân loại, lưu giữ và xử lý. Nhiều doanh nghiệp vì thế đã không tránh khỏi vi phạm và bị xử phạt khi cơ quan chức năng vào kiểm tra. Đơn cử:

Cuối tháng 11.2020, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã ra quyết định về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Cầu đường bộ 1 Quảng Ninh (tổ 4, Khu 1B, P. Hồng Hải, TP. Hạ Long) số tiền 65 triệu đồng. Lý do, trong quá trình kiểm tra tại doanh nghiệp này cho thấy, Công ty cổ phần Cầu đường bộ 1 Quảng Ninh thực hiện giám sát chất thải không đúng định kỳ; không thu gom chất thải nguy hại theo quy định; để chất thải nguy hại ngoài trời gây ô nhiễm môi trường.

10/06/2021 28

Ngày 08/6/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1500/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13334:2021 về xốp cách nhiệt polyuretan (PU) sử dụng chất trợ nở dễ cháy - Yêu cầu về an toàn trong sản xuất.  Cơ quan chủ trì tổ chức xây dựng Tiêu chuẩn là Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đối tượng

- Là các doanh nghiệp sản xuất xốp cách nhiệt PU sử dụng chất trợ nở có tính cháy như cyclo pentan, metyl format ,…

Mục đích

- Là cơ sở để các doanh nghiệp sản xuất xốp cách nhiệt tiêu chuẩn hóa và quy trình hóa cụ thể các biện pháp, hoạt động đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất, tăng cường an toàn và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến sử dụng chất trợ nở có tính cháy.

01/06/2021 25

Theo quyết định số 2197/QĐ-TTg ngày 22/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10; Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định).

Ngày 17/6/2021, Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số nội dung của Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ để lấy ý kiến góp ý từ các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức và cá nhân liên quan trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành. 

Dự thảo Nghị định gồm có 13 chương 197 điều và các Phụ lục, cụ thể:

22/04/2021 117

Đã và đang có rất nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm vấn đề xả thải ra môi trường gây ô nhiễm khắp các tỉnh thành trên cả nước với những mức phạt lên đến con số hàng tỉ đồng, như:

(Hưng Yên)

- Ngày 9/6/2018, UBND tỉnh Hưng Yên đã xử phạt hành chính trong bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần bao bì Thuận Phát, tổng số tiền phạt là hơn 430 triệu đồng, vì doanh nghiệp này đã xả chất thải vượt quy chuẩn từ 5 đến 10 lần mức cho phép, gây ô nhiễm môi trường.

- Ngày 18/1/2019, UBND tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Quốc tế, địa chỉ tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 108 triệu đồng và buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong thời hạn 90 ngày phải xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải trước khi thải vào môi trường; buộc chi trả kinh phí phân tích mẫu môi trường với hành vi vi phạm hành chính: Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải (QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp) từ 10 lần trở lên (thông số Coliform vượt 800 lần); thông số COD vượt 5,52 lần (414,29/75 mg/l); thông số BOD5 (20oC) vượt 5,34 lần (160,2/30 mg/l) trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05m3/ngày.

- Ngày 15/8/2018, UBND tỉnh Hưng Yên cũng đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Công ty TNHH giặt thời trang quốc tế trụ sở tại xã Tân quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên với tổng số tiền 223 triệu đồng do vi phạm các lỗi: Xả nước thải sản xuất vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 40m3/ngày (24 giờ) tại cửa xả số 1. Xả nước thải sản xuất vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 3 lần trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 m3/ngày (24 giờ) tại cửa xả số 2.

...

×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký