Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

72
Lĩnh vực Loại văn bản Số hiệu Tên văn bản Nơi ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tình trạng Tải về
Môi trường Nghị định 08/2022/NĐ-CP Nghị định 08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường Chính phủ 10/01/2022 10/01/2022 Còn hiệu lực
Môi trường Quyết định 2664/QĐ-BTNMT Quyết định 2664/QĐ-BTNMT năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2020-2022 Bộ TNMT 25/11/2020 25/11/2020 Còn hiệu lực
Môi trường Quyết định 2395/QĐ-BTNMT Quyết định 2395/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Quyết định 1746/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương Bộ TNMT 28/10/2020 28/10/2020 Còn hiệu lực
Môi trường Quyết định 1746/QĐ-TTg Quyết định 1746/QĐ-TTg năm 2019 về Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 Chính phủ 04/12/2019 04/12/2019 Còn hiệu lực
Môi trường Quyết định 1316/QĐ-TTg Quyết định 1316/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam Chính phủ 22/07/2021 22/07/2021 Còn hiệu lực
Môi trường Chỉ thị 33/CT-TTg Chỉ thị 33/CT-TTg năm 2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa Chính phủ 20/08/2020 20/08/2020 Còn hiệu lực
Hóa chất Nghị định 111/2021/NĐ-CP Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa Chính phủ 09/12/2021 15/02/2022 Chưa có hiệu lực
Hóa chất Nghị định 43/2017/NĐ-CP Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa Chính phủ 14/04/2017 01/06/2017 Còn hiệu lực
Môi trường Dự thảo - Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về bụi, khí thải công nghiệp Bộ TNMT 08/07/2021 Chưa ban hành
Hóa chất Dự thảo - Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 71/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất Bộ Công Thương 02/11/2021 Chưa ban hành
Hóa chất Dự thảo - Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất Bộ Công Thương 28/10/2021 Chưa ban hành
Hóa chất Thông báo 11/TB-HC Thông báo về việc triển khai một số văn bản quản lý nhà nước về tiền chất do Bộ Công Thương quản lý năm 2022 Bộ Công Thương 28/12/2021 28/12/2021 Còn hiệu lực
Hóa chất Thông báo 10/TB-HC Thông báo về việc triển khai thực hiện các Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực hóa chất Bộ Công Thương 28/12/2021 28/12/2021 Còn hiệu lực
Phòng cháy chữa cháy Luật 40/2013/QH13 Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013 Quốc hội 22/11/2013 01/07/2014 Còn hiệu lực
Năng lượng Nghị định 21/2011/NĐ-CP Nghị định 21/2011/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Chính phủ 29/03/2011 15/05/2011 Còn hiệu lực
Năng lượng Luật 50/2010/QH12 Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010 Quốc hội 17/06/2010 01/01/2011 Còn hiệu lực
Hóa chất QCVN QCVN 06A:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06A:2020/BCT về chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC) Bộ Công Thương 21/12/2020 01/01/2022 Chưa có hiệu lực
Năng lượng Thông tư 25/2020/TT-BCT Thông tư 25/2020/TT-BCT quy định về lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng Bộ Công Thương 29/09/2020 13/11/2020 Còn hiệu lực
Môi trường Dự thảo - Dự thảo Nghị định quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn Chính phủ Chưa ban hành
Hóa chất Nghị định 105/2021/NĐ-CP Nghị định 105/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy Chính phủ 04/12/2021 01/01/2022 Còn hiệu lực
Môi trường Thông tư 10/2021/TT-BTNMT Thông tư 10/2021/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường Bộ TNMT 30/06/2021 16/08/2021 Còn hiệu lực
Môi trường Thông tư 24/2017/TT-BTNMT Thông tư 24/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường Bộ TNMT 01/09/2017 15/10/2017 Hết hiệu lực toàn bộ
Môi trường QCVN QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 14:2008/BTNMT về nước thải sinh hoạt Bộ TNMT 31/12/2008 15/01/2009 Còn hiệu lực
Môi trường Dự thảo - Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Bộ TNMT Chưa ban hành
Môi trường Dự thảo - Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trong nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị Bộ TNMT Chưa ban hành
Phòng cháy chữa cháy Nghị định 97/2021/NĐ-CP Nghị định 97/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 23/2018/NĐ-CP về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Chính phủ 08/11/2021 23/12/2021 Chưa có hiệu lực
Môi trường Dự thảo - Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Chính phủ Chưa ban hành
Môi trường Dự thảo - Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu Bộ TNMT Chưa ban hành
Môi trường Dự thảo - Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải sinh hoạt và đô thị Bộ TNMT Chưa ban hành
Môi trường Dự thảo - Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải chăn nuôi Bộ TNMT Chưa ban hành
×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Đăng ký hội viên miễn phí