27/09/2021
EH202109-03

Dự thảo nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày 5 tháng 8 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam công bố dự thảo nghị định  quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (sau đây gọi là dự thảo). Dự thảo này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Nghị định dự kiến có hiệu lực thi hành từ năm 2022 trừ trường hợp quy định tại Khoản 3, điểm b khoản 4 và khoản 5 Điều 45 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024; Điều 44 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026 và sẽ thay thế Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP. Các quy định tại Điều 20 và Điều 21 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản cũng sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành ...

Vui lòng Đăng nhập (tài khoản GOLD/PLATINUM) để xem nội dung đầy đủ
×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Đăng ký hội viên miễn phí