16/08/2021
EH202108-03

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị

Ngày 8 tháng 7 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam công bố dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về nước thải công nghiệp (sau đây gọi tắt là dự thảo). Dự thảo hiện đang được lấy ý kiến góp ý và sẽ thay thế QCVN 14:2008/BTNMT về nước thải sinh hoạt.

1. Phạm vi và đối tượng

- Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị khi xả thải ra nguồn tiếp nhận nước thải.

- Đối tượng áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động xả nước thải sinh hoạt, nước thải đô thị ra nguồn tiếp nhận nước thải. Nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong đô thị, khu dân cư tập trung khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của đô thị, khu dân cư tập trung phải đáp ứng quy định của chủ đầu tư quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung...

Vui lòng Đăng nhập (tài khoản GOLD/PLATINUM) để xem nội dung đầy đủ
×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Đăng ký hội viên miễn phí