06/09/2021
EH202109-01

Dự thảo thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày 7 tháng 8 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam công bố dự thảo thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu (sau đây gọi là dự thảo). Dự thảo này quy định chi tiết điểm g khoản 2 Điều 27, điểm c khoản 3 Điều 90, điểm c khoản 4 Điều 91, điểm b khoản 3 và khoản 6 Điều 92 Luật Bảo vệ môi trường; khoản 4 và khoản 5 Điều 10, khoản 5 và khoản 6 Điều 11, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 30 Nghị định số …/2021/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2021 của Chính phủ quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn (Nghị định số …/2021/NĐ-CP) và sẽ bãi bỏ quy định tại Điều 5 Thông tư số 08/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia. Dự thảo hiện đang được lấy ý kiến rộng rãi.

Dự thảo thông tư gồm 5 chương, 24 điều và 3 phụ lục chính ...

Vui lòng Đăng nhập (tài khoản GOLD/PLATINUM) để xem nội dung đầy đủ
×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Đăng ký hội viên miễn phí