Phân tích quy định mới

EH202112-02

Đăng ký môi trường cũng là khái niệm mới giống như với giấy phép môi trường, nó được đề cập trong luật Bảo vệ môi trường 2020, là việc chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan đến xả chất thải và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi chung là dự án đầu tư, cơ sở).

Theo đó, đối tượng phải thực hiện đăng ký môi trường là các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nhưng không thuộc diện phải cấp giấy phép môi trường (trừ trường hợp được miễn khác)

EH202112-01

Thông tư 16/2021/TT-BGTVT chỉ quy định mức 1 đối với các phương tiện trước năm 1999 và mức 2 đối với các phương tiện từ năm 1999 đến nay. Hiện tại chưa có QCVN đối với khí thải xe ô tô đang lưu hành, Vì vậy cần phải sớm xây dựng và ban hành QCVN này để sớm triển khai áp dụng.

Ngày 17/11/2021, Tổng cục môi trường đăng tải dự thảo quy chuẩn dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải phương tiện ô tô đang lưu hành trên website để lấy ý kiến góp ý rộng rãi.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Tổng cục Môi trường sẽ tổng hợp, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Quy chuẩn trước khi trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành. Dự thảo dự kiến ban hành trong năm 2022.

EH202111-04

Ngày 12/11/2021, Tổng cục môi trường đăng tải dự thảo quy chuẩn dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trong nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị trên website để lấy ý kiến góp ý rộng rãi.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Tổng cục Môi trường sẽ tổng hợp, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Quy chuẩn trước khi trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành. Dự thảo dự kiến ban hành trong năm 2022 ...

EH202111-03

Ngày 8/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 97/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 23/12/2021 ...

EH202111-02

Từ góc độ nhà nước, đại diện Bộ TN&MT (ông Phan Tuấn Hùng – Vụ trưởng Vụ pháp chế) cho biết, hiện nay, kinh tế tuần hoàn đang là xu hướng, và trong văn kiện Đại hội Đảng mới đây đã có chủ trương xây dựng kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam. Do vậy, Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 và Nghị hướng dẫn thi hành một số điều trong Luật đã thể chế hóa chính sách này, trong đó có quy định về EPR.

EPR không phải là quy định mới, từ Luật Bảo vệ môi trường 2005 đã có quy định này với tên gọi “thu hồi sản phẩm thải bỏ”. Tuy nhiên, trên thực tế, 15 năm qua chúng ta chưa thực hiện được quy định này. Chính vì vậy, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã kế thừa và quy định rõ hơn, chi tiết hơn về EPR ...

EH202111-01

Giấp phép môi trường là khái niệm mới được đề cập trong luật Bảo vệ môi trường 2020, là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật...

EH202110-03

Như đã phân tích nội dung về “Quy định về trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì thải bỏ của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu (EPR- trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất) trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật bảo vệ môi trường 2020 trong bài viết phân tích số EH202107-02 của E&H, bài viết này chúng tôi sẽ tổng hợp các ý kiến phân tích về tính khả thi trong việc áp dụng chính sách này tại Việt Nam.

ERP được thực hiện theo chuỗi vật liệu:

NHÀ SẢN XUẤT → NHÀ PHÂN PHỐI →NGƯỜI TIÊU DÙNG→ NHÀ THU GOM →NHÀ TÁI CHẾ

Cơ chế EPR được xây dựng tác động vào điểm đầu (Nhà sản xuất) và điểm cuối (nhà tái chế) của chuỗi nêu trên để tác động đến cả chuỗi, do đó việc thu gom đều do nhà tái chế và nhà sản xuất tổ chức thực hiện hoặc thông qua bên thứ ba (PRO), thông qua cơ chế thị trường...

EH202110-02

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được coi là những quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và đối tượng bắt buộc phải tuân thủ. Do đó, Quy chuẩn nước thải công nghiệp QCVN 40:2021 (Dự thảo 08072021) khi được ban hành chính thức, các doanh nghiệp bắt buộc phải áp dụng ...

EH202110-01

Như đã phân tích nội dung dự thảo các quy chuẩn về nước thải trong bài viết phân tích tháng 8 của E&H, bài viết này chúng tôi sẽ tổng hợp những ý kiến góp ý và góc nhìn chuyên gia cho các dự thảo quy chuẩn việt nam về nước thải sẽ dự kiến ban hành năm 2021 bao gồm: Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nuớc thải công nghiệp, Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải chăn nuôi, Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị ...

EH202109-02

Ngày 19/5/2021, Bộ xây dựng ban hành thông tư số 02/2021/TT-BXD ban hành kèm theo QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/7/2021 và thay thế Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 ban hành QCVN 06:2020/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng nhà dân dụng và nhà công nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam ...

×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Đăng ký hội viên miễn phí