01/12/2020

QCVN 40:2021/BTNMT (Dự thảo 201207) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

Dự thảo QCVN 40:2021/BTNMT quy định gia trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải và sẽ thay thế các Quy chuẩn QCVN 26:2009/BTNMT, QCVN 28:2010/BTNMT, QCVN 29:2010/BTNMT, QCVN 40:2011/BTNMT, QCVN 01-MT:2015/BTNMT, QCVN 13-MT:2015/BTNMT, QCVN 60-MT:2015/BTNMT, QCVN 63:2017/BTNMT, QCVN 52:2017/BTNMT.

Chia sẻ
Quan tâm
×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Đăng ký hội viên miễn phí