06/01/2022
EH202201-01

Tìm hiểu về Giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường là khái niệm mới được đề cập trong Luật Bảo vệ môi trường 2020, là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Giấy phép môi trường là căn cứ:

a) Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp;

b) Thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở

Lưu ý: Kể từ ngày giấy phép môi trường có hiệu lực, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường thành phần hết hiệu lực.

Theo đó, Giấy phép môi trường gồm các giấy phép môi trường thành phần:

 1. Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường
 2. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường,
 3. Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
 4. Giấy phép xử lý chất thải nguy hại,
 5. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước,
 6. Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi
 7. Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH

1. Một số quy định về việc cấp giấy phép môi trường

Đối tượng thực hiện

Thời điểm

Cơ quan cấp phép

Thời hạn

(1) Dự án nhóm I, II, III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra MT phải được xử lý hoặc phát sinh CTNH phải được quản lý;

 

- Dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện ĐTM phải có GPMT trước khi VHTN công trình xử lý chất thải

- Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện ĐTM phải có GPMT trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy định tại các điểm a, b, c, d và g khoản 1 điều 36 của Luật BVMT 2020. 

- Dự án đầu tư đang VHTN công trình xử lý chất thải trước ngày Luật BVMT 2020 có hiệu lực, chủ dự án đầu tư được lựa chọn tiếp tục VHTN để được cấp GPMT sau khi kết thúc VHTN công trình xử lý chất thải hoặc lập hồ sơ để được cấp GPMT trước khi hết thời hạn VHTN.

- Bộ TNMT đối với:  

+ Dự án đầu tư nhóm I đã được Bộ phê duyệt kết quả thầm định báo cáo ĐTM; nhóm II nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

+ Cơ sở có nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTNH.

- UBND cấp tỉnh đối với: Dự án đầu tư nhóm II, nhóm III nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên;

07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I;

07 năm đối với cơ sở hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I;

10 năm đối với đối tượng không thuộc quy định nêu trên.

- Trường hợp được cấp GPMT thành phần, được tiếp tục sử dụng như GPMT đến hết thời hạn của GPMT thành phần hoặc được tiếp tục sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Luật BVMT 2020 có hiệu lực thi hành trong trường hợp GPMT thành phần không xác định thời hạn.

(2) Dự án hoạt động trước ngày Luật BVMT 2020 có hiệu lực và có cùng tiêu chí trên

Phải có GPMT trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày 1/1/2022, trừ trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp các GPMT thành phần

 

- UBND cấp tỉnh đối với: Dự án hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực đã được UBND cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM

 


Lưu ý:

 • Nhóm I: là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao
 • Nhóm II: là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường
 • Nhóm III: là dự án ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường
 • Nhóm IV là dự án không có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, gồm dự án không thuộc các nhóm I, II VÀ III nêu trên

=> Theo đó, các dự án đầu tư (DAĐT) phải thực hiện đánh giá tác động môi trường bao gồm:

 • DAĐT nhóm I (DAĐT nhóm I còn phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường);
 • DAĐT nhóm II bao gồm: dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô trung bình hoặc với quy mô nhỏ; dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất trung bình hoặc với quy mô, công suất nhỏ; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất với quy mô nhỏ; dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô trung bình

Trong đó:

 • Trường hợp các DAĐT này thuộc DAĐT công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công thì không phải thực hiện đánh giá tác động môi trường => Được miễn giấy phép môi trường
 • Việc đánh giá do chủ DAĐT tự thực hiện hoặc thông qua đơn vị tư vấn đủ điều kiện thực hiện.
 • Kết quả đáng giá tác động môi trường được lập thành báo cáo, mỗi DAĐT phải lập 01 báo cáo đánh giá tác động môi trường.

(Chi tiết tham khảo Điều 28; Khoản 1 Điều 29; Điều 30, Điều 31- Luật bảo vệ môi trường 2020 TẠI ĐÂY)

2. Quy trình, thủ tục

 1. Lập hồ sơ theo mẫu
 2. Nộp hồ sơ đến CQCN
 3. CQCN công khai nội dung báo cáo (trừ dự án bí mật quốc gia)
 4. Kiểm tra thực thế + tổ chức thẩm định
 5. Chỉnh sửa
 6. Hoàn thiện hồ sơ => ra GPMT

Trường hợp:

 1. Có liên quan đến công trình thủy lợi => phải lấy ý kiến bằng văn bản từ CQCN quản lý công trình thủy lợi
 2. Dự án nằm trong KCN => phải lấy ý kiến bằng văn bản từ chủ đầu tư xây dựng KCN

3. Hồ sơ đề nghị Giấy phép môi trường bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường (Phụ lục XIII, Nghị định 08/2022/NĐ-CP  - TẠI ĐÂY)
 • Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  đối với từng đối tượng tương ứng tại các Phụ lục VIII, IX, X, XI và XII ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP - TẠI ĐÂY)
 • Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp

4. Thời điểm nộp báo cáo giấy phép môi trường:

 • Dự án phải làm ĐTM: Nộp hồ sơ xin GPMT sau khi hoàn thành công trình xử lý chất thải cho toàn bộ hoặc từng phân kỳ đầu tư dự án
 • Dự án không phải làm ĐTM: Tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ xin GPMT
 • Dự án đang vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải: Tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ xin GPMT để đảm bảo có GPMT sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm (Chậm nhất 45 ngày nếu cấp Bộ phê duyệt, 30 ngày nếu cấp tỉnh phê duyệt)

5. Thời điểm thực hiện giấy phép môi trường

Vui lòng Đăng nhập (tài khoản GOLD/PLATINUM) để xem nội dung đầy đủ
×

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản?? Đăng ký
Đăng ký hội viên miễn phí