TIN TỨC

Trang chủ / TIN TỨC

Ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Sau nhiều ngày chờ đợi, ngày 10/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 08/2022/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP có 13 Chương 169 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Theo đó nghị định sẽ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một loạt các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến bảo vệ môi trường gồm:

 • Sửa đổi bổ sung:
  Nghị định số 201/2013/NĐ-CP
  Nghị định số 67/2018/NĐ-CP
  Nghị định số 23/2020/NĐ-CP
 • Bãi bỏ:
  Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg
  Nghị định số 03/2015/NĐ-CP
  Nghị định số 18/2015/NĐ-CP
  Nghị định số 19/2015/NĐ-CP
  Nghị định số 38/2015/NĐ-CP
  Nghị định số 127/2014/NĐ-CP
  Nghị định số 40/2019/NĐ-CP
  Nghị định số 54/2021/NĐ-CP
  Điều 4, Điều 24 và khoản 3 Điều 45 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP
 • Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung:
  Nghị định số 82/2019/NĐ-CP

Xem chi tiết Nghị định 08/2022/NĐ-CP tại https://ehc.com.vn/ehs/document/view/491

Nguồn: E&H tổng hợp

Đăng ký Hội viên miễn phí