TIN TỨC

Trang chủ / TIN TỨC

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020

Ngày 9/3/2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 413/QĐ-BTNMT về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Mục đích của Kế hoạch nhằm:

  • Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường đến nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân trong tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường.
  • Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.
  • Xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ trong thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước.

Kế hoạch đề ra các nhóm nội dung chính để triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường, bao gồm:

  • Tổ chức rà soát văn bản pháp luật;
  • Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong Luật Bảo vệ môi trường;
  • Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Bảo vệ môi trường.


Nguồn: Tổng Cục môi trường – 09/03/2021

Đăng ký Hội viên miễn phí