Dịch vụ

Trang chủ / Dịch vụ

Dịch vụ kiểm toán môi trường 

 

1. Mục đích

      Đối với các doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), kiểm toán môi trường là rất cần thiết để giúp các doanh nghiệp tránh các vi phạm, giữ vững thương hiệu và tạo hình ảnh thân thiện với khách hàng. Sự thay đổi rất nhanh của bộ luật bảo vệ môi trường trong thời gian qua là một trong những trở ngại đáng kể cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI trong việc tuân thủ các quy định môi trường tại Việt Nam.

      Do đó, hoạt động kiểm toán môi trường sẽ giúp các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp giảm thiểu phát thải / xả thải ô nhiễm, nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo vệ môi trường và góp phần vào quá trình phát triển bền vững tại Việt Nam.

 


 2. Mục tiêu

 • Đánh giá hiện trạng về việc tuân thủ các quy định về môi trường và tránh những vi phạm không cần thiết.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp chủ động phòng ngừa rủi ro, sự cố môi trường và áp dụng các biện pháp giảm thiểu phát thải ô nhiễm vào môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Hỗ trợ các doanh nghiệp đánh giá sự phù hợp và hiệu quả của các công nghệ xử lý chất thải.
 • Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và năng lượng.

 


3. Các mục kiểm toán môi trường

Luật bảo vệ môi trường và Luật tài nguyên nước

 •  Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và kế hoạch bảo vệ môi trường
 •  Giấy chứng nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường
 •  Quản lý chất thải thông thường
 •  Quản lý chất thải nguy hại
 •  Quản lý hiệu quả tài nguyên nước
 •  Quản lý nước thải công nghiệp
 •  Quản lý khí thải công nghiệp
 •  Tiếng ồn và độ rung
 •  Quan trắc môi trường
 •  Phí bảo vệ môi trường
 •  Bảo hiểm trách nhiệm đối với các thiệt hại về môi trường.             
 •  Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường                            
 

Luật hóa chất

 •  Bảo quản hóa chất
 •  Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất 
 •  Phiếu an toàn hóa chất (SDS)
 •  Huấn luyện an toàn hóa chất
 •  Báo cáo hoạt động hóa chất
           

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

 •  Quản lý năng lượng
 •  Sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm
              

 

Luật vệ sinh an toàn lao động

 •  Điều kiện vệ sinh và an toàn lao động 

 

             

Các mục khác

 •  Quy định phòng cháy chữa cháy
           

 


3. Quy trình dịch vụ kiểm toán môi trường

 

  

TRƯỚC KIỂM TOÁN 

 • Chuẩn bị một danh sách các mục kiểm toán cho một cơ sở sản xuất / nhà máy dựa trên những yêu cầu cụ thể của khách hàng.
 • Yêu cầu khách hàng điền hoặc trả lời theo danh mục này.
 • Làm rõ các vấn đề kiểm toán dựa trên câu trả lời từ khách hàng.
 

KIỂM TOÁN

 • Kiểm tra các tài liệu pháp lý bao gồm một số giấy phép cho ĐTM, nước thải và chất thải nguy hại.
 • Tiến hành tham quan hiện trường để kiểm tra hiện trạng tuân thủ các quy định về môi trường, như quản lý hóa chất, xử lý nước thải và quản lý chất thải nguy hại.
 • Tổ chức một cuộc họp tổng kết sau khi kết thúc quá trình kiểm toán.

    Ở đây, chúng tôi sẽ chuẩn bị tài liệu để trình bày các điểm mà doanh nghiệp không tuân thủ, phương pháp khắc phục và các điểm tích cực đối với môi trường.

 
SAU KIỂM TOÁN

    Soạn thảo báo cáo kiểm toán cuối cùng, bao gồm các nội dung sau đây:

 • Hiện trạng công trình bảo vệ môi trường và tình hình tuân thủ các quy định môi trường.
 • Báo cáo kết quả, góp ý và đề xuất.
 • Kế hoạch và giải pháp khắc phục những thiếu sót.

 

Trình tự thực hiện kiểm toán:

Ngày 1

 Ngày 2 
09:00 - 09:30Khai mạc cuộc họp 09:00 - 09:30Khai mạc cuộc họp
09:30 - 12:00Kiểm tra tài liệu 09:30 - 12:00Chuẩn bị tài liệu thuyết trình
12:00 - 13:00Nghỉ giải lao 12:00 - 13:00Nghỉ giải lao
13:00 - 16:00Tham quan hiện trường và lấy mẫu (nếu có) 13:00 - 16:00

Tham quan hiện trường (nếu có), trình bày báo cáo và thảo luận 

16:00 - 17:00Họp tóm tắt ngầy 1 16:00 - 17:00

Họp tổng kết

 


 4. Tùy chọn bổ sung

 • Lấy mẫu và phân tích nước thải, nước ngầm, đất, khí thải, và chất thải khác
 • Đánh giá nhà thầu xử lý chất thải
 • Cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên, vật liệu và năng lượng trong quá trình sản xuất
 • Hỗ trợ huấn luyện, đào tạo và phát triển đội ngũ công nhân của nhà máy

Hiệu quả điển hình về giảm chi phí xử lý bùn thải

     Tại Việt Nam, bùn thải còn lại sauk khi xử lý nước thải thường được xử lý như chất thải nguy hại. Tuy nhiên, nếu chất lượng bùn thải thấp hơn mức của tiêu chuẩn Việt nam, bùn thải có thể được xử lý như chất thải thông thường. Chi phí xử lý chất thải thông thường thấp hơn nhiều so với chất thải nguy hại, xấp xỉ khoảng một phần trăm (1/100).

  

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ cho chúng tôi.