Q&A

Trang chủ / Q&A

Có thể lồng ghép quy chế ứng phó sự cố hóa chất, tràn dầu cùng với quy chế ứng phó sự cố chất thải được không? Xây dựng ứng phó sự cố môi trường cho các chất thải nào?

Asked

Không thể lồng ghép quy chế ứng phó sự cố hóa chất với phòng ngừa ứng phố sự cố môi trường do chất thải. Hóa chất khi được vận chuyển và bảo quản thì là sản phẩm thương mại, nên quy định về an toàn, ứng phó sự cố thuộc phạm vị trách nhiệm của ngành Công Thương. Dầu khai thác trên biển cũng tương tự như vậy. Chỉ khi các hóa chất thải ra sau khi sử dụng hay dầu thải được tập kết về khu vực lưu trữ chất thải nguy hại, thì sẽ thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan Môi Trường.

Về ứng phó sự cố môi trường do chất thải, hiện nay mới xây dựng phương án phòng ngừa ứng phó sự cố đối với nước thải, quy định tại Nghị định 40/2029/NĐ-CP và Thông tư 25/2019/TT-BTNMT. Vừa qua, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Quyết định 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2020, đưa ra quy chế ứng phó sự cố chất thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn), bao gồm: chuẩn bị ứng phó sự cố; tổ chức ứng phó sự cố; cải tạo, phục hồi môi trường sau sự cố; cơ chế tài chính và sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó sự cố và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Tuy nhiên, hiện tại chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể cho quy chế này. Tổng cục MT đang được giao xây dựng, soạn thảo các nội dung để thực hiện ứng phó sự cố chất thải theo Quyết định trên nhưng chưa rõ kế hoạch.

Công ty tôi mở rộng khu vực để rác nhưng chỉ làm mái thôi thì có cần lập lại ĐTM hay không?

Asked

Theo "Điều 1, Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 18/2015/NĐ-CP)" sửa bổ sung Điều 15 về "Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường" quy định "Dự án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 Luật bảo vệ môi trường chưa đi vào vận hành phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường, bao gồm:

a) Tăng quy mô, công suất (mở rộng dây chuyền sản xuất chính, bổ sung công trình, hạng mục chính) của dự án làm phát sinh chất thải vượt quá khả năng xử lý chất thải của các công trình bảo vệ môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

b) Thay đổi công nghệ sản xuất sản phẩm chính của dự án; thay đổi công nghệ xử lý chất thải của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

c) Mở rộng quy mô đầu tư của khu công nghiệp; bổ sung vào khu công nghiệp ngành nghề đầu tư thuộc các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại nhóm I và nhóm II Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Do đó, Quý Công ty chỉ phải lập lại ĐTM khi mở rộng, nâng công suất sản xuất, thay đổi quy trình công nghệ xử lý chất thải có tác động xấu đến môi trường. Trong trường hợp này, Quý Công ty chỉ mở rộng khu vực tập kết rác thải sinh hoạt hoặc rác thải công nghiệp, nên không thuộc đối tượng phải lập lại ĐTM

Trong trường hợp công ty xử lý nước thải của khu công nghiệp (KCN) yêu cầu chúng tôi xử lý đạt tiêu chuẩn A, như vậy có hợp pháp hay không?

Asked

Đối với các doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp (KCN), việc áp dụng tiêu chuẩn xử lý nước thải phải theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp với chủ đầu tư cơ sở hạ tầng KCN. Tuy nhiên, báo cáo ĐTM là căn cứ để doanh nghiệp thực hiện cam kết nước thải xử lý theo tiêu chuẩn, chủ đầu tư hạ tầng KCN không có quyền yêu cầu xử lý đạt tiêu chuẩn A nếu trong ĐTM của doanh nghiệp chỉ yêu cầu đạt B.

Do đó, nếu Quý Công ty gặp vấn đề trên:

1. Kiểm tra lại hợp đồng cam kết giữa doanh nghiệp và chủ đầu tư cơ sở hạ tầng KCN

2. Rà soát lại danh mục nước đầu ra trong ĐTM của doanh nghiệp và đối chiếu với tiêu chuẩn nước thải đầu ra mà chủ đầu tư cơ sở hạ tầng KCN yêu cầu.

3. Trong trường hợp, doanh nghiệp chỉ cần xử lý nước thải theo yêu cầu trong ĐTM (ví dụ: loại B), mà chủ đầu tư không chấp nhận, bắt buộc yêu cầu xử lý đạt tiêu chuẩn (loại A) thì doanh nghiệp có thể gửi công văn trực tiếp tới Bộ TNMT yêu cầu giải đáp và xin ý kiến chỉ đạo bằng văn bản.

Công ty chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn 1 đã xây dựng xong và có giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT tuy nhiên, giai đoạn 1 mở rộng thêm 1 xưởng để giãn khoảng cách sản xuất vẫn thuộc giai đoạn 1, và có xây dựng thêm 1 trạm xử lý nước thải. Nếu vậy, có cần vận hành thử nghiệm và xin cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình BVMT ngay không?

Asked

Căn cứ Khoản 6 Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Điều 15 Nghị định 18/2015/NĐ-CP) về “Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường”, nếu trong giai đoạn 1, doanh nghiệp xây dựng thêm 1 trạm xử lý nước thải nhưng vẫn nằm trong công suất đã được phê duyệt tại báo cáo ĐTM thì không thuộc đối tượng phải lập lại ĐTM và cũng không phải xin xác nhận hoàn thành công trình BVMT. Theo Khoản 5 và Khoản 6 Điều 4, Thông tư 25/2019/TT-BTNMT: Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 40/2019/NĐ-CP; bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật BVMT và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc quy định về" Chấp thuận những thay đổi về môi trường đối với các dự án trong quá trình triển khai xây dựng. Đối với các cơ sở, khu công nghiệp, dự án đã đi vào vận hành có những thay đổi không thuộc trường hợp quy định tại số thứ tự 105 Phụ lục II Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, chủ cơ sở, khu công nghiệp, dự án tự quyết định, không phải báo cáo cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình".

Do vậy trong trường hợp này, Công ty tự làm và tự chịu trách nhiệm. Ngược lại, nếu Công ty thay đổi công trình BVMT (thay đổi công nghệ, quy trình xử lý) thì phải lập lại báo cáo ĐTM và xin xác nhận hoàn thành công trình BVMT. Trường hợp, Quý Công ty mong muốn có Văn bản trả lời chính thức từ phía cơ quan môi trường, Công ty TNHH E&H chúng tôi sẵn sàng trợ giúp quý Công ty soạn thảo Văn bản gửi Bộ TNMT, Sở TNMT hoặc các cơ quan chức năng liên quan khác.