TIN TỨC

Trang chủ / TIN TỨC

Quy định mới về quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương

Ngày 30/11/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 42/2020/TT-BCT quy định về việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/4/2021.

Thông tư 42/2020/TT-BCT đã thiết lập danh mục các đối tượng phải khai báo dữ liệu môi trường ngành Công Thương một cách phù hợp tại các Phụ lục kèm theo. Thông tư 42/2020/TT-BCT ra đời nhằm khắc phục một số hạn chế, tồn tại của Thông tư 22/2013/TT-BCT ngày 14/10/2013 về đối tượng áp dụng. Ngoài ra, thông tư cũng rà soát sửa đổi các quy trình quản lý, đăng ký, khai báo cơ sở dữ liệu để thuận tiện hơn cho các đơn vị trong quá trình thực hiện. Để tăng cường công tác quản lý môi trường ngành Công Thương từ Trung ương đến địa phương, Thông tư 42/2020/TT-BCT cũng bổ sung trách nhiệm của Sở Công Thương trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc khai báo của các doanh nghiệp trên địa bàn các địa phương.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường – 19/02/2021