Document

Trang chủ / Document

Quyết định 09/2020/ QĐ-TTG

Tóm tắt và hướng dẫn áp dụng quyết định 09/2020/ QĐ-TTG về quy chế ứng phó sự cố chất thải tại doanh nghiệp.

Thông tin cơ bản của quyết định 09/2020/QĐ-TTG

Ngày ban hành: 18/03/2020
Ngày hiệu lực: 01/05/2020
Quyết định gồm: 3 điều và ban hành kèm theo Quy chế ứng phó sự cố chất thải

Các nội dung chính của Quy chế ứng phó sự cố chất thải bao gồm:

  • Chuẩn bị ứng phó sự cố chất thải
  • Tổ chức ứng phó sự cố chất thải
  • Cải tạo, phục hồi môi trường sau sự cố chất thải
  • Cơ chế tài chính và sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó sự cố chất thải

Lưu ý:

  • Quy chế này quy định ứng phó sự cố chất thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn), bao gồm: chuẩn bị ứng phó sự cố; tổ chức ứng phó sự cố; cải tạo, phục hồi môi trường sau sự cố; cơ chế tài chính và sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó sự cố và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
  • Quy chế này không điều chỉnh sự cố chất thải do thiên tai và sự cố chất thải xảy ra trên biển.

 

(Nguồn: Báo Môi trường và đô thị - 25/9/2020)