Document

Trang chủ / Document

Thông tư 25/2020/TT-BCT

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng. Thông tư 25/2020/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/11/2020 và thay thế Thông tư 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012.

Theo đó, Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/09/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định xây dựng danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm hằng năm; xây dựng kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch hằng năm, 5 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; xây dựng kế hoạch và báo cáo tình hình sử dụng năng lượng hàng năm của cơ quan, đơn vị có mức tiêu thụ điện hàng năm từ 100.000kWh trở lên...

(Nguồn: Cổng thông tin chính phủ – 29/9/2020)