Dịch vụ

Trang chủ / Dịch vụ

Dịch vụ Tư vấn hóa chất

 

Bên cạnh khảo sát về các quy định hóa chất, E&H phát triển một Dịch vụ tư vấn hóa chất toàn diện, bao gồm hỗ trợ các thủ tục về nhập khẩu, đăng ký, lưu thông hóa chất và các hỗ trợ ngay tại hiện trường cơ sở liên quan hoạt động hóa chất, dựa trên một mạng lưới rộng khắp các chuyên gia, đối tác hàng đầu về lĩnh vực hóa chất tại Việt Nam. 

  • Thủ tục nhập khẩu hóa chất

Hỗ trợ các thủ tục xin cấp công văn, giấy phép, khai báo và các thủ tục hải quan cần thiết cho nhập khẩu hóa chất vào Việt Nam. 

       

 

  

 


  

  • Thủ tục bảo mật thông tin hóa chất

Hỗ trợ các thủ tục nhập khẩu, đăng ký, khai báo hóa chất và các thủ tục khác liên quan đến bảo mật thông về bí quyết công nghệ, bí mật thương mại của doanh nghiệp (CBI) về hóa chất và thành phần hóa chất của hỗn hợp chất. 

       

 

 

 


  

  • Đăng ký hóa chất vào Danh mục hóa chất quốc gia 

Hỗ trợ đăng ký hóa chất và thành phần hóa chất của hỗn hợp chất vào Dự thảo Danh mục hóa chất quốc gia (NIC).

       

 

 


 

 

  • Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất  

Hỗ trợ chuẩn bị kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất, đăc biệt đối với các hóa chất thuộc Danh mục Hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được ban hành tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.

       

 

 


 

  

  • Chuẩn bị chương trình huấn luyện an toàn hóa chất

Hỗ trợ xây dựng, tiến hành chương trình huấn luyện an toàn hóa chất tại cơ sở sản xuất liên quan đến hoạt động hóa chất.

       

 


 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.